Home » Proizvodi » Video nadzor

Video nadzor

Video nadzor je danas postao jedan od najzastupljenijih vidova zaštite lica i imovine. On više nije stvar prestiža nego potreba koju mnogi od nas imaju. Sistemi video nadzora  se zadnjih godina sve više koriste pošto su cene CCTV opreme postale prihvatljive širokom krugu korisnika. Video nadzor je nezamenljiv u procesu kontrole i nadzora nad procesom proizvodnje , kontrole zaposlenih i posetilaca i zaštiti objekata od obijanja i krađe.Takođe igra veliku ulogu u otkrivanju izvršilaca krivičnih dela. Sistemi video nadzora su danas deo standardne opreme u prodajnim i magacinskim prostorima , ugostiteljskim objektima , finansijskim institucijama , parkinzima i garažama , javnim ustanovama , zdravstvenim centrima , rezindencijalnim objektima , proizvodnim halama , mestima utovara i istovara robe i slično. Takođe video nadzor se sve više koristi za komtrolu saobraćaja u gradovima i na putevima , kao i za nadzor na graničnim prelazima.

U zavisnosti od vrste opreme sistemi video nadzora se izvode kao:

  • Analogni sistemi video nadzora
  • Hibridni sistemi video nadzora
  • IP sistemi video nadzora

Analogni  video nadzor koristi analogne kamere koje na svom izlazu daju analogni video signal.Ovaj signal je daleko lošijeg kvaliteta od digitalnog signala koji daju IP kamere.Mogućnosti nadzora i upravljanja su takođe značajno manje.

Hibridni  video nadzor se realizuje sa analognim i IP kamerama koje se preko servera , koji digitalizuje signal sa analognih kamera , priključuju na mrežu.Ovo je prelazno rešenje između analognih i IP sistema video nadzora koje u pojedinim slučajevima može imati opravdanu primenu.

IP video nadzor radi iskljucivo sa IP mrežnim kamerama.

Sistem video nadzora u svom sastavu mora imati sledeće komponente:

  • Kamere
  • Uređaji za snimanje i arhiviranje video zapisa
  • Monitori
  • Prateća oprema

Video-nadzor-slika-primer-o

Kamera je izvor video signala i direktno utiče na kvalitet slike.Zbog ovoga , kada se projektuje i montira video nadzor , mora se obratiti posebna pažnja na pravilan izbor kamere za postojeće uslove rada.

Da bi sistem video nadzora potpuno odgovorio svojoj svrsi potrebno je memorisati snimke sa kamera u dužem vremenskom periodu.Kao najboje rešenje za memorisanje snimaka  pokazali su se digitalni video snimači (DVR – digitalni video rekorder) , koji su se usled jednostavnosti pri korišćenju i visoke operativnosti i pozdanosti, izdvojili od ostalih mogućih načina čuvanja snimaka. Danas se sve više upotrebljavaju mrežni video snimači (NVR – mrežni video rekorder). Pored ovoga moguće je snimke memorisati i na računarima u kombinaciji sa DVR karticama.

Preko monitora priključenih na video snimače moguće je pratiti slike sa kamera u realnom vremenu.

Praćenje video nadzora danas je dostupno putem interneta na PC ili interneta na pametnim telefonima, što znači da sopstveni objekat možete imati pod nadzorom bilo gde da se nalazite na Planeti Zemlji.

Pravilan izbor i pozicioniranje opreme su od presudnog značaja za kvalitetetan video nadzor. Zbog ovoga bi ovaj posao trebalo prepustiti profesionalcima iz ove oblasti. mi će mo odabrati za vas opremu najnovije tehnologije koja će cenom i kvalitetom zadovoljiti sve zahteve koji se postavljaju sistemu video nadzora na Vašem objektu.

Sistemi video nadzora izvodimo kao samostalne sisteme ili kao deo šireg sistema tehničke zaštite zajedno sa alarmnim sistemima , sistemima kontrole pristupa , interfonskim sistemima i sl.

Vršimo održavanje i servis sistema video nadzora u garantnom roku  , kao i nakon isteka garancije.