Home » Proizvodi » Sistemi za dojavu požara » Protivpožarne centrale

Protivpožarne centrale

Protivpožarne centrale su elektronski uređaji zasnovani na mikroprocesorskoj tehnologiji koji služe za obradu signala sa detektora požara , uključuju internu i spoljašnju signalizaciju i preko relejnih izlaza aktiviraju izvršne funkcije sistema (isključenje ventilacije , zatvaranje PP klapni , spuštanjelifta u prizemlje itd).

U zavisnosti od koncepta rada u ponudi imamo :

  • Konvencionalne centrale za dojavu požara
  • Adresabilne centrale za dojavu požara

Konvencionalne centrale mogu da prihvate određeni broj zona detektora (najčešće 4 – 32 ili više).Zona detektora predstavlja grupu detektora koja je jednom linijom povezana sa centralom (do 20 detektora).Kod konvencionalnih sistema poznato je samo kojoj grupi detektora pripada detektor koji je u alarmnom stanju i samim tim je otežano tačno lociranje mesta nastanka požara.

Adresabilne centrale u kombinaciji sa adresabilnim detektorima komuniciraju sa svakim detektorom što omogućava tačno lociranje mesta nastanka požara.Adresabilne centrale na svom ulazu prihvataju određen broj petlji detektora.Petlja predstavlja zatvorenu liniju koja polazi od centrale , ide kroz štićeni prostor od detektora do detektora i ponovo se vraća na centralu.U zavisnosti od tipa centrale svaka petlja može da primi do 128 ili do 256 detektora.

Centrala poseduje crvene LED diode za signalizaciju alrama i žute za signalizaciju smetnje , displej na kome se vide poruke o različitim stanjima, internu zujalicu za signalizaciju alrma i smetnje, tastere za reset centrale (dovođenje u početno stanje), isključenje interne zujalice, isključenje spoljašnje signalizacije,odlaganje aktiviranja izvršnih funkcija itd.