Home » Proizvodi » Sistemi za dojavu požara

Sistemi za dojavu požara

Protivpožarni sistemi sistemi se koriste za rano otkrivanje i dojavu požara , a u nekim slučajevima i za automstsko gašenje požara.Da bi se umanjile posledice požara važno je požar otkriti u ranoj fazi.Za rano otkrivanje pozara koriste se fizičke veličine koje karakterišu njegov nastanak kao što je prisutnost dima , povećanja temperatur ili pojava plamena.

Sistemi za dojavu požara prema tipu opreme mogu biti:

 • konvencionalni
 • adresabilni

Konvencionalni sistem je jeftiniji ali ima daleko manje mogućnosti u pogledu informacija , nadzora i programiranja sistema.

Adresabilni sistemi su sistemi novije generacije.Njihove mogućnosti su daleko veće.Svaki detektor u tom sistemu ima svoju adresu i tačno se zna koji detektor u kom prostoru je reagovao.

Osnovni elementi sistema za dojavu požara su:

 • centrale
 • detektori
 • audio-vizuelna signalizacija
 • spojni vodovi
 • Uređaji za dojavu na udaljene lokacije
 • Uređaji za gašenje (opciono)

Sistem je opremljen sa uređajima za svetlosnu i zvučnu signalizaciju koja omogućava lakše obaveštavanje , orijentaciju i evakuaciju ljudi iz ugroženog prostora.Preko telefonskog komunikatora je moguce izvršiti dojavu u neki nadzorni centar odakle se moze organizovati odgovarajuća akcija.Ovi sistemi poseduju nezavisno napajanje elektricnom energijom koje mu omogućava rad u slucaju nestanka elektricne energije.

Ručni javljači postavljeni u objektu omogućavaju trenutno aktiviranje sistema prema potrebi i prema proceni obezbeðenja ili lica zaposlenih na objektu.

Protivpožarni sistem src

Da bi sistem za dojavu požara efikasno funkcionisao potrebno je:

 • da sistem bude dobro isprojektovan
 • da instalacioni i montažni radovi budu izvedeni strucno i kvalitetno
 • da se sistem redovno funkcionalno ispituje i održava
 • da postoji detaljno uraðen plan delovanja u slucaju požara

Zbog svega ovoga potrebno je projektovanje i montažu sistema za dojavu požara poveriti stručnim licima i firmama.

Sigurnost nasih klijenata tokom eksploatacije sistema obezbeđena je podrškom i servisiranjem sistema u garantnom i vangarantnom roku.