Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače

Rashladni sistemi | hladnjače

Rashladni sistemi

Rashladni sistemi omogućavaju postizanje temperatura nižih od okoline i njihovo održavanje.Oni obuhvataju sve procese i postupke, kao i uređaje, postrojenja i komponente koji služe postizanju, održavanju i korišćenju temperatura nižih od temperature okoline.

Rashladni sistemi imaju široku primenu u raznim granama ljudske delatnosti:

  • prehrambena industrija
  • hemijska i procesna industrija
  • trgovina
  • domaćinstva
  • medicina i biologija
  • laboratorije
  • klimatizacija

U prehrambenoj industriji hlađenje služi za konzerviranje hrane.Konzerviranje hrane hlađenjem  se vrši rashlađivanjem (do oko   o stepeni ) i zamrzavanjem (ispod  0 stepeni).Rashlađivanje ne utiče na kvalitet i ukus namirnica dok se pri zamrzavanju oni  menjaju.Na namirnice organskog porekla utiče i brzina zamrzavanja.Hlađenje i smrzavanje se koriste u mnogim fazama pripreme, prerade i distribucije životnih namirnica. Mesna industrija, mlečna industrija, proizvodnja i distribucija voća ipovrća, proizvodnja piva i vina, na brodovima  za preradu ribe…

U procesnoj i hemijskoj industriji rashladni sistemi se koriste za kontrolu brzine odvijanja procesa, postizanje odgovarajućih otopivosti kod smesa, ukapljivanje plinova i njihovo skladištenje, hlađenje u naftnoj industriji u cilju uklanjanja voska, proizvodnju sintetičke gume,u  petrohemiji,u farmaceutskoj industriju…

U trgovini rashladni sistemi čine deo hladnog lanca. To su rashladne komore i vitrine u prodajnim prostorima.

U medicini i biologiji u hlađenje se koristi za lokalnu anesteziju, olakšavanje stanja bolesnika, usporavanje metabolizma, konzerviranje krvi ili delova tela namenjenih transplantaciji , u kriohirurgiji.

U transportu rashladni sistemi su deo hladnog lanca kojeg čine proizvodnja, transport, distribucija i potrošnja. U cilju očuvanja kvalitete tokom transporta namirnice se moraju održavati na željenoj temperaturi. Brodski rashladni uređaji služe za hlađenje skladišta robe, provijanta,kontejnera ili rezervoara  za transport utečnjenih plinova.

U sportu rashladni sistemi  se koriste  za klizališta, bob staze, proizvodnja veštačkog  snega i dr.

U našoj ponudi rashladnih sistema se koristi oprema  poznatih proizvođača opreme u ovoj oblasti koja garantuje pouzdan rad.

Sigurnost naših klijenata zagarantovana je servisom i tehničkom podrškom kako u garantnom roku tako i posle isteka garancije.