Home » Proizvodi » Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Savremeni način poslovanja nameće kao potrebu uvođenje sistema za evidentiranje radnog vremena.Evidencija radnog vremena  se vrlo brzo otplaćuje jer se povećava disciplina zaposlenih kao i prisutnost na poslu.Evidencija radnog vremena se može kombinovati sa kontrolom pristupa u određene organizacione celine.Sistem za evidenciju radnog vremena se konfiguriše u zavisnosti od veličine i složenosti korisnika i zadovoljava potrebe kako velikih korporacija tako i malih i srednjih preduzeća.U kombinaciji sa video nadzorom na mestima identifikacije zaposlenih mogućnosti zloupotrebe se svode na najmanju moguću meru.

Evidencija radnog vremena sxema

evidencuja radnog vremena – primer konfiguracije

 

Sistem za evidenciju radnog vremena se sastoji iz:

  1. Terminala sa uredjajima za indentifikaciju
  2. PC racunara
  3. Softverskog paketa
  4. Indentifikacionih kartica

Evidencija  radnog vremena omogućava:

Evidenciju vremena dolaska i odlaska , evidenciju izlazaka u radno vreme (privatnih i službenih) , evidenciju bolovanja , evidenciju praznika , evidenciju godišnjih odmora , evidenciju slobodnih dana i slično.

Evidenciju lica koja nisu zaposlena u preduzeću a prisutna su u krugu preduzeća

Obradu podataka i obračun na dnevnom , nedeljnom , mesečnom ,…… nivou

Izveštaje o evidentiranom radnom vremenu na dnevnom , nedeljnom , mesecnom ,….. nivou

Poslodavac u svakom momentu i na bilo kom mestu može dobiti potrebne izveštaje preko PC računara ili mobilnog telefona.Takođe na osnovu praćenja podataka o prisutnosti na poslu i ostvarenih rezultata poslodavac lako može uraditi procenu efikasnosti zaposlenog.

Evidencija radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:

  • ručno računanje radnog vremena se zamenjuje automatskim
  • povećava se radna disciplina
  • usled povećanja radne discipline dolazi do povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla
  • zaposleni imaju jasan uvid u evidenciju svojih odlazaka i dolazaka
  • otklanja se svaka sumnja oko broja sati provedenih na radnom mestu
  • poslodavcu je omogućen jasan i nedvosmislen uvid u listu dolazaka/odlazaka, tj. prisutnosti na poslu

U zavisnosti od potreba korisnika vršimo isporuku opreme i pružamo usluge montaže , funkcionalnog ispitivanja i puštanja u rad i obuke korisnika.

Sigurnost korisnika tokom eksploatacije obezbedjena je podrskom i servisiranjem sistema u garantnom i vangarantnom roku.